กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

สถานที่ โรงเรียนกาวิละอนุกุล,มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์,มูลนิธิดอกไม้ป่า

เวลา รายการ
08.30 - 12.00

นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

สถานที่:โรงเรียนกาวิลุะอนุกุล,มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์,มูลนิธิดอกไม้ป่า

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต

6.10.1 ศึกษาผลสรุปกิจกรรมสัมผัสชีวิตประจำปีการศึกษา 2561

6.10.2 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.10.3 ประสานสถานที่ที่จะนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตจัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.10.4 ดำเนินกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- นำนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต

- Refection และประเมินกิจกรรม

6.10.5 ทำจดหมายขอบคุณไปยังหน่วยงานที่นำนักเรียนไปสัมผัสชีวิตพร้อมมอบกระเช้าขอบคุณเมื่อสิ้นปีการศึกษา

6.10.6 จัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส

6.10.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.10.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต
- งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/2ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.4/8 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.6/7ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 25 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep