กำหนดการ

วันที่ 18 กันยายน 2563

การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
12.25 - 12.45

คู่ที่ 3 ป.5/3 พบกับ ป.5/5

สถานที่:สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสดารารัตน์ คำมาไว

หมายเหตุ:

12.45 - 13.05

คู่ที่ 4 ป.5/1 พบกับ ป.5/4

สถานที่:สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสดารารัตน์ คำมาไว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2) จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

3) การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชาย-หญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

4) การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

5) การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 13 ส.ค. 2563)
- จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
- ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ชั้น ป.2) (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมใบงานต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (ชั้น ป.6) (วันที่ 16 ต.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep