กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2566

ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล

สถานที่ MCP

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล

สถานที่:MCP

ผู้รับผิดชอบ: มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล

6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.1.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ             

     - ค่าตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบ/ข้อสอบกลางมูลนิธิฯ

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 1/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2565 (ทาง e-mail) (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2565 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 2/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2565 (ทาง e-mail) (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 3/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 3/2565 (ทาง e-mail) (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 30 ต.ค. 2565)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 4/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 4/2565 (ทาง e-mail) (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 16 ม.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 10 มี.ค. 2566)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep