กำหนดการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ MCP

เวลา รายการ
ตลอดวัน

จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่:MCP

ผู้รับผิดชอบ: มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การทดสอบระดับชาติ

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการทดสอบระดับ FSGST, O-NET และ NT

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนรองรับการทดสอบระดับชาติ

6.5.3 ประสานครูผู้สอน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.5.4 ทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยวัดความรู้จากข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     - ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

6.5.5 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

     - ค่าจัดอาหารว่าง (O-NET และ NT)

6.5.6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ

6.5.7 รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนการในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การทดสอบระดับชาติ
- จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- จัดสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 15 มี.ค. 2566)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep