กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2566

แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2565

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2565

สถานที่:MCP

ผู้รับผิดชอบ: มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.1 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.2 ตรวจทานการทำคะแนนของครูผู้สอน

6.3.3 แจ้งให้ครูผู้ทำคะแนนผิดแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือรับทราบข้อผิดพลาด       

6.3.4 ประมวลผลคะแนนผลการเรียนรู้ 

6.3.5 จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ

6.3.6 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเกียรติบัตร 

6.3.7 จัดทำสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.3.8 ประเมินและสรุปผลการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.9 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
- อบรมครูใหม่ในการจัดทำคะแนน (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 8 เม.ย. 2566)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep