กำหนดการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:20 - 15:30

เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- เริ่มการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูผู้สอนรายวิชาดนตรีเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course 2022 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- เริ่มการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร "พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)" (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรม Summer Course 2023 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียด "รูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางการสอนลูกให้สอบติดแพทย์โดยไม่ต้องเรียนพิเศษ" สำหรับผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจ (วันที่ 14 มี.ค. 2566)
- ประชุมครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Intensive Course (วันที่ 30 มี.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep