กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานที่ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

เวลา รายการ
07:35 - 07:45

- นักเรียนรับชมวีดิทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- นักเรียนรับชมเพลงสดุดีจอมราชา

สถานที่:หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ: -

07:45 - 08:20

- นักเรียนทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดภาวนา

- ครูประจำชั้น Homeroom นักเรียน

สถานที่:หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

08:20 - 08:35

- ประธานในพิธี ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์

และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มาถึงหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร

- ประธานในพิธีถวายความเคารพ

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

- กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วถวายความเคารพ

- เสร็จสิ้นพิธีการ

- บันทึกภาพร่วมกัน

- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการลงนามถวายพระพร

สถานที่:หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2394 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิถุนายน 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา     

2) พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา         

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิถุนายน 2565)
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep