กำหนดการ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนศิลปะ ป.1-ป.4) อาคาร Simeon 1932 (ห้องเรียนศิลปะ ป.5-ป.6)

เวลา รายการ
08:30 - 15:45

การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประกวดระบายสีภาพ กิจกรรมวันไหว้ครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ ฉันรักคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ ขอน้อมสักการะพระคุณครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ระลึกพระคุณครู

การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันไหว้ครู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ คุณครู ผู้มีพระคุณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คุณครู ผู้สร้างคน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ น้อมบูชาคุณครูที่ฉันรัก

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนศิลปะ ป.1-ป.4) อาคาร Simeon 1932 (ห้องเรียนศิลปะ ป.5-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2228 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 พิธีไหว้ครู (วันที่ 16 มิถุนายน 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 พิธีไหว้ครู (วันที่ 16 มิถุนายน 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
  
Keep