กำหนดการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:20 - 11:30

พิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 08.20-09.45 น.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 10.10-11.30 น. 

-  ชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู

-  ประธานในพิธี (ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์) และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการมาถึงบริเวณพิธี (นักร้องประสานเสียงและนักเรียนร้องเพลง

   เพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

-  ประธานในพิธีจุดเทียน เจิมหนังสือและคารวะอดีตภราดา อดีตคณะครูของโรงเรียน (ดนตรีไทยบรรเลง) (ประนมมือ)

-  ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู (ประนมมือ)

   -  ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน (ยืนตรง)

-  ตัวแทนนักเรียนมอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงการคารวะผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูชั้น ป.1-ป.6 (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม,  เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

   -  ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึกต่อพระคุณครู

   -  ประธานในพิธีมอบรางวัล

  • มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ป.1-ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น
  • มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2564
  • มอบเงินรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

-  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัล

-  เสร็จพิธี ครูที่ได้รับรางวัลบันทึกภาพร่วมกัน (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

   -  นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่คุณครูบนห้องเรียน

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ธันวา สุวรรณชื่น
ม.ชรัตน์ บุญชื่น

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2393 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 พิธีไหว้ครู (วันที่ 16 มิถุนายน 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 พิธีไหว้ครู (วันที่ 16 มิถุนายน 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูของแต่ละชั้น (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ป.1-ป.6 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep