กำหนดการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
07:50 - 08:15

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแถวเคารพธงชาติ

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น

หมายเหตุ:

08:15 - 08:20

- รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

หมายเหตุ:

08:20 - 08:45

- ประธานในพิธี ภราดา ดร.ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์

และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มาถึง Saint Gabriel

- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร

- ประธานในพิธีถวายความเคารพ

- วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน                                                                                                                                                             

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

- กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วถวายความเคารพ

- เพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วถวายความเคารพ

- เพลงสดุดีจอมราชา

- เสร็จสิ้นพิธีการ

- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการบันทึกภาพร่วมกับผู้อำนวยการบนเวที

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ธนายุทธ นามวงค์
มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

08:45 - 08:50

- รับชมวิดีทัศน์กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2388 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

2) ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา     

3) พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา         

4) พิธีทำบุญตักบาตรแต่ละระดับชั้น  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกซ้อมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep