กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนศิลปะ ป.1-ป.4) อาคาร Simeon 1932 (ห้องเรียนศิลปะ ป.5-ป.6)

เวลา รายการ
08:15 - 15:45

การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประกวดระบายสีภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่าและธรรมชาติ          

การประกวดวาดภาพและระบายสี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชาของชาวไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ พระอัจฉริยภาพมหากษัตริย์ไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต (ห้องเรียนศิลปะ ป.1-ป.4) อาคาร Simeon 1932 (ห้องเรียนศิลปะ ป.5-ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ
มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2228 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน        

- ออกแบบการจัดกิจกรรม     

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย            

- ดำเนินการจัดกิจกรรม        

 1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 2) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม   

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565)
- การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 21 พ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- การประกวดวาดภาพและระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 29 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป (ระดับชั้นละ 9 รูป) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการมอบของรางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep