กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:20 - 09:20

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาระดับชั้น ป.1-ป.3

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

10:00 - 11:00

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- แผนผังมิสซารอบ 2 (ป.2-4-6).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.1.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565

6.1.5 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565

6.1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (วันที่ 31 พ.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep