กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2566

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2565

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา รายการ
13:00 - 14:00

ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2565

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

ผู้รับผิดชอบ: ม.จารึก ลอยสุวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.1 วางแผนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในฝ่ายได้รับทราบ

6.3.3 ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน

6.3.4 กำหนดกรอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ

6.3.5 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.3.6 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย)

6.3.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 13 ธ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 8 มี.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep