กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมสอบโครงการ TEDET ประจำปี 2565

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมสอบโครงการ TEDET ประจำปี 2565

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์
มิสเกษสุดา คำลุน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 27 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST       

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ            

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

- ประชาสัมพันธ์   

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม      

- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์            

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ            

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

- ประชาสัมพันธ์   

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการจัดกิจกรรม      

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ         

- ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน         

- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน          

- ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

- ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน 

- รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการแข่งขันไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมสอบโครงการ TEDET ประจำปี 2565 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep