กำหนดการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:30 - 09:00

- เปิดประชุมกอง

- ทอสอบระเบียบแถวบุคคลท่าอาวุธ (เป็นหมู่)

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

09:30 - 12:00

สาธิต และแนะนำบทบาทการสอนของลูกเสือตรี

- สาธิตการสอน เรื่อง กฎ และคำปฏิญาณ

- สาธืตการสอน เรื่อง ประวัติลูกเสือไทย

 

 

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

13:00 - 14:00

สอบลูกเสือตรี และวิชาพิเศษ

 - บทบาทความเป็นผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ (2)

- คำปฏิญาณ และกฎลูกเสือสามัญ

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

14:00 - 15:30

ประเมินผล และมอบเครื่องหมายลูกเสือ

 

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

15:00 - 15:30

- สรุปกิจกรรมการเข้าค่ายวันที่ 2

- ประเมินผลการเข้าค่าย และมอบเครื่องหมาย

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้นป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูลูกเสือ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ค่ายผู้นำนายหมุ่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 9 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep