กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
08:00 - 08:45

เปิดการประชุมชี้แจงจุดประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

โดย ภราดา ดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

08:45 - 10:00

- ชี้แจงแนวการวิเคราะห์ทำจัดทำหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

- นัดหมายส่งงาน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

08:45 - 10:00

- ชี้แจงแนวการวิเคราะห์ทำจัดทำหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

- นัดหมายส่งงาน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

6.2.1 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรเพิ่มเติม

6.2.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)

- ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- โรงเรียนมาตรฐานสากล (การพัฒนาหลักสูตรและการสอน)

- การจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ตในศตวรรษที่ 21
- พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

6.2.1.2 ประชุมวางแผนดำเนินงานการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

6.2.1.3 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรเพิ่มเติม

- ส่วนนำ

- ความนำ

- วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

- วิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษา

- สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

- โครงสร้างหลักสูตร

- โครงสร้างเวลาเรียน

- คำอธิบายรายวิชา

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- บทบาทหน้าที่ของผู้สอน และผู้เรียน

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

6.2.1.4 สรุปรายงานการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

6.2.1.5 นำผลสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

6.2.1.6 นำสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

6.2.2 กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร

- วางแผนในการติดตามโดยกำหนดรูปแบบ และวิธีการ

- ดำเนินการกำกับและติดตามการใช้หลักสูตร

- ประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตร

- นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

 6.2.3 ประเมินการใช้หลักสูตร

- วางแผนในการประเมินการใช้หลักสูตร

- จัดทำแบบประเมินการใช้หลักสูตร

- ประเมินการใช้หลักสูตร

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรต่อต้านทุจริต (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep