กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ฝึกจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน ปี 2565

ประกอบด้วย

  • ใบงานที่ 2
  • ใบงานที่ 3
  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คำอธิบายรายวิชา
  • หน่วยการเรียนรู้ กำหนดการสอน
  • ใบงานที่ 4

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การประเมินสมรรถนะ

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

6.4.1 วางแผน/จัดทำปฏิทินงานในการติดตาม โดยกำหนดรูปแบบ และวิธีการในการจัดทำร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ

6.4.2 อบรมและทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

6.4.3 ครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้

6.4.4 จัดทำเกณฑ์การประเมิน

6.4.5 ประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์/ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงและแก้ไข

6.4.6 สรุปผลการประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

6.4.7 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- 6.4 กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 30 ต.ค. 2565)
- หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- 6.4 กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep