กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ บ้านพัก

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเยี่ยมไข้อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่:บ้านพัก

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.3.1 ศึกษาข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน        

6.3.2 วางแผนขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน          

6.3.3 ดำเนินการตามขั้นตอนของการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน 

6.3.4 จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน     

6.3.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ 

6.3.6 นำผลการประเมินวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน
- เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (รูปแบบออนไลน์) (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ธนาคารกรุงไทยขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep