กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ระดับชั้น ป.1 - ป.6 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ในคาบวิชาภาษาไทย 

ป.1 ระบายสีเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

ป.2 คัดลายมือบทกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่

ป.3 ระบายสีตัวละครจากบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่

ป.4 เขียนเล่าเรื่องตัวละครที่ประทับใจ แล้ววาดภาพระบายสีประกอบ

ป.5 เขียนบรรยายผลงานวรรณคดีที่ประทับใจของสุนทรภู่

ป.6 เขียนแผนภาพความคิดชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

- ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

- ประชาสัมพันธ์

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนใน        ปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาไทย

- กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย                

     × ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     × ออกแบบกิจกรรม/ใบงาน

     × มอบหมายหน้าที่

     × จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม

     × ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

     × ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

     × สรุปและประเมินผล

     × รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการ

     × นำผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

6.7.3 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

- ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์/คัดเลือกนักเรียน

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

- จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

- นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

- ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

- ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

- ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     × ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

     × ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

     × นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

            × นำสรุปผลไปวางแผนในการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep