กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565

สถานที่ พุทธสถานเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา รายการ
08:15 - 11:30

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565

สถานที่:พุทธสถานเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.คุณากรท์ วงษ์คำ
มิสศิรินภา ทรงประสพ
ม.ธนายุทธ นามวงค์
ม.จุมพฏ สืบจ้อน
ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

- ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาเข้าร่วมการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ส่งแบบตอบรับการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสาน กำกับ ติดตามการฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1) การประกวด

2) การแข่งขัน

3) การร่วมกิจกรรม

- บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2565 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นับถือศาสนาพุทธ รับเกียรติบัตรพุทธมามกะ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคม-ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (วันที่ 25 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep