กำหนดการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.2 ทุกห้อง และ ป.3/1-ป.3/5

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.2 ทุกห้อง และ ป.3/1-ป.3/5

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรินลษา เจริญสุข
มิสอารุณี ลากตา

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 496 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (4 - 7 กรกฎาคม 2565)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน          

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน        

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (4 - 7 กรกฎาคม 2565)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.6 , ป.5 ทุกห้อง และ ป.4/1- ป.4/3 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.1 ทุกห้อง และ ป.2/1-ป.2/4 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.2 ทุกห้อง และ ป.3/1-ป.3/5 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี แก่นักเรียนชั้นป.3 ทุกห้อง และ ป.4/4-ป.4/9 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (ในรายที่ยังไม่ได้รับการตรวจ) (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep