กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

สถานที่ โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

เวลา รายการ
09:00 - 10:30

เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

สถานที่:โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย

ผู้รับผิดชอบ: มิสกาญจนา ปิยศทิพย์
มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2565

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน          

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 พ.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลรเอี่ยมสะอาด (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2565 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2565 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2565 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม 2565 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2565 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2565 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลมยุรี เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- ท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ท่านผู้อำนวยการออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี เพื่อพบผู้ปกครองนักเรียนชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกันยายน 2565 (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนตุลาคม 2565 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- รับการตรวจนิเทศและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนในเครือฯ จากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤศจิกายน 2565 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2565 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2565 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม 2566 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2566 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2566 (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 มี.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 เม.ย. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 เม.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 เม.ย. 2566)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 เม.ย. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep