กำหนดการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา รายการ
08:00 - 08:30

ลงทะเบียน

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

08:30 - 09:00

ภาวนาเช้า

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
ม.ขรรค์ชัย ริทู

หมายเหตุ:

09:00 - 09:30

ผู้อำนวยการให้โอวาท

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: ภราดาดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

หมายเหตุ:

09:30 - 10:00

พักรับประทานอาหารว่าง

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

หมายเหตุ:

10:00 - 12:00

อบรมหัวข้อ"ครอบครัวแห่งความเชื่อชื่นชมยินดีแห่งความรัก"

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ: บาดหลวงมงคล เจริญธรรม

12:00 - 13:00

อาหารกลางวัน

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

หมายเหตุ: คุณพ่อทานข้าวที่บ้านบราเดอร์

13:00 - 15:00

รับศีลอภัยบาปและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
ม.ขรรค์ชัย ริทู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 9 ก.ค. 2565)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและให้โอวาทครูคาทอลิก (วันที่ 9 ก.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep