กำหนดการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

 

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสเกษสุดา คำลุน
มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

หมายเหตุ: ป.2-3 ส่งใบสมัครที่ ครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ หรือครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2-3 ป.4-6 ส่งใบสมัครที่ ครูเกษสุดา คำลุน หรือครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - ออกแบบกิจกรรม/ใบงาน

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม

     - ดำเนินการกิจกรรม

6.7.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - รายงานผลต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลสรุปไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

6.7.2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ที่จะได้ใช้ดำเนินงาน

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

6.7.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

     - นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ž- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž- ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

      - นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep