กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)

เวลา รายการ
09:00 - 16:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 4)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมคณะงานนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop คณะนักร้องประสานเสียง ภาคเหนือ Chulalongkorn University Choral Festival (วันที่ 7 ส.ค. 2565)
- คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลง carol singing ณ โรงแรม 137 pillars house chiang mai และโรงแรมรติล้านนา (วันที่ 24 ธ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep