กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรินลษา เจริญสุข
มิสอารุณี ลากตา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (4 - 7 กรกฎาคม 2565)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

- ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่นักเรียนทุกคน      

- ประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ

- สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียน    ทุกคน 

- รายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมินสรุปและนำผลประเมินไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (4 - 7 กรกฎาคม 2565)
- 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 (ในรายที่ยังไม่ได้ประมวลการเจริญเติบโต) (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep