กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2565

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:30 - 12:10

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนศิลปะ ป.1-2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรินลษา เจริญสุข
มิสอารุณี ลากตา

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (27 กรกฎาคม 2565 , 2 กันยายน 2565)

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)                 

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (27 กรกฎาคม 2565 , 2 กันยายน 2565)
- 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (27 กรกฎาคม 2565 , 2 กันยายน 2565) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (27 กรกฎาคม 2565 , 2 กันยายน 2565) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep