กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา รายการ
08:00 - 15:00

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

สถานที่:อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร
ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
ม.ขรรค์ชัย ริทู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.6.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

6.6.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.6.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
- อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 27 ส.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep