กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)

เวลา รายการ
12:20 - 13:20

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา มหายศ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ที่จะได้ใช้ดำเนินงาน

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.5 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นป.1 การแข่งขันจรวดร่อนไกล (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป. 3 การแข่งขันไข่ตกไม่แตก (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 การแข่งขัน Lab Clink (วันที่ 18 ส.ค. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep