กำหนดการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สถานที่ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

เวลา รายการ
17:00 - 19:30

คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา   12 สิงหาคม 2565

สถานที่:ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิริพร หวังวนพัฒน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 1579_220810102756_001.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2565)

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(28 ก.ค.)

- วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2565)

- วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2565)

- วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2565)

- วันพ่อแห่งชาติ ( 5 ธันวาคม 2565)

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วันที่ 12 ส.ค. 2565)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep