กำหนดการ

วันที่ 7 กันยายน 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.5)

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา รายการ
13:15 - 15:45

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.5)

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
มิสจิราณี ทิศรีชัย

หมายเหตุ: ใช้ห้องเรียนรวมทั้ง 3 ชั้น

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น 

6.8.2 ประชุมวางแผนในการกำหนดหัวข้อ และวันในการอบรมของแต่ละระดับชั้น

6.8.3 ประสานงานกับวิทยากร/สถานที่/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.8.4 ออกจดหมายเชิญวิทยากร  

6.8.5 ดำเนินการจัดอบรมในแต่ละระดับชั้น

6.8.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินการ  

6.8.7 ติดตามผล พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนักเรียน

6.8.8 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.4) (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.5) (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น (นักเรียนหญิงชั้น ป.6) (วันที่ 14 ก.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep