กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2566

การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:30 - 11:30

การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1

- ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 

- กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

- ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

- ติดตามผลการสอบ

- นำผลการสอบไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1
- 6.5 การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- 6.5 การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep