กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

นักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

สถานที่ อาสนวิหารพระฤทัยเชียงใหม่

เวลา รายการ
08:00 - 11:30

นักเรียนคาทอลิกร่วมกิจกรรมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

สถานที่:อาสนวิหารพระฤทัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 งานสอนคำสอน

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564

6.8.2 วางแผนในการประเมิน

6.8.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.8.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา

6.8.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 งานสอนคำสอน
- รวมนักเรียนคาทอลิก ป.1-ป.6 (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ป.6 เรียนคำสอน (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิก ป.3 ป.4 และ ป.6 อบรมฟื้นฟูจิตใจเตรียมความพร้อมในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกร่วมสวดรูปประคำ โอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep