กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2565

กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ MCP Solar Villege

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา รายการ
10:45 - 11:30

กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ MCP Solar Villege

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพรฤดี จันทร์สอง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

6.5.1 ประชุมชี้แจงครูกลุ่มสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น 

6.5.2 ประสานงานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน      

- วิธีการสอนและขั้นตอนการสอน

- สื่อการเรียนการสอน        

6.5.3 กำกับติดตาม/เสนอแนะการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

6.5.4 ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6.5.5 นำสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น
- 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ MCP Solar Villege (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep