กำหนดการ

วันที่ 5 กันยายน 2565

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

สถานที่ ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ถ่ายภาพนักเรียนทืี่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์นานาชาติ HKIMO)

สถานที่:ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรพงษ์ กันธราช

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

6.4.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.3 กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.4 กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

6.4.5 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.4.6 ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

6.4.7 ติดตามการปฏิบัติงาน และส่งมอบข้อมูลให้กับเลขาคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บต่อไป

6.4.8 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเลือกเป็นเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 24 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep