กำหนดการ

วันที่ 16 มกราคม 2566

รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของฝ่ายกิจการนักเรียน

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของฝ่ายกิจการนักเรียน

สถานที่:อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 4.2.8 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน 2566.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

6.5.1 ศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ รายงานสรุปงบประมาณ มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แผนปฏิบัติการประจำปี

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน/ออกแบบการดำเนินงาน

6.5.3 ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียนและประสานหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน  

6.5.4 ตรวจทาน/แก้ไขแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน

6.5.5 ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6.5.6 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
- รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 16 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep