กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44

สถานที่:ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ อำเภอศรีราชา

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล
มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 ค่ายกระแสเรียก

6.11.1 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอกประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.11.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6.11.4 สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

6.11.5 จัดทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.11.6 นำนักเรียนเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก

6.11.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.11.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 ค่ายกระแสเรียก
- นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (วันที่ 8 ต.ค. 2565)
- นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 44 (วันที่ 9 ต.ค. 2565)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep