กำหนดการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

บริการทันตกรรม ชั้นป.6

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

บริการทันตกรรม ชั้นป.6 

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอารุณี ลากตา
มิสรินลษา เจริญสุข

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 361 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (4 - 7 กรกฎาคม 2565)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (4 - 7 กรกฎาคม 2565)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.5 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.6 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.1 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (4 - 7 กรกฎาคม 2565) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep