กำหนดการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 09:00

การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

10:00 - 10:45

การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/3)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ใบสัคร ไพลิน ฟูสวัสดิ์ (วิทย์).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความต้องการ/กำลังบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับบุคลากร

- กรณีสรรหาภายใน ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร ให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ

- กรณีสรรหาภายนอก ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, เว็บไซต์จัดหางานจังหวัด, เว็บไซต์โรงเรียน

- ดำเนินการรับสมัครบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบ

- นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ

- ดำเนินกระบวนการคัดสรรบุคลากร

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร 

- ประสานงานผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาทดลองงาน

- นำเสนอผลการสอบแก่ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติทดลองงาน

- ดำเนินการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติทำสัญญาจ้างรายปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานสัญญาจ้างรายปี และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

- แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นิเทศ/ติดตามการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินผลการนิเทศ ติดตามแก่คณะกรรมการฯ รับทราบ

- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 26 พ.ค. 2565)
- การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงาน (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- การสอบสอนครูคณิตศาสตร์ IE (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่ง บรรณารักษ์ (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- การสอบสอนครูใหม่ (วันที่ 6 ก.พ. 2566)

แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep