กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

การฝึกซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 08:30

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าห้องเรียน เริ่มเรียนคาบที่ 1

สถานที่:หน้าห้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

หมายเหตุ:

08:30 - 10:00

— ห้องเรียนชั้น ป.2/1 อาคารมงฟอร์ต    

- พบเหตุเพลิงไหม้ในห้องเรียนชั้น ป.2/1

  แจ้ง ม.มณี ครไชยศรี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์

  ให้กดสัญญาณกริ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 10 

  วินาที

- ตรวจสอบและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

- เมื่อไม่สามารถระงับอัคคีภัยได้ ม.ศรัณย์ แจ้ง

  ไปยัง ม.มณี เพื่อแจ้งให้ประชาสัมพันธ์

  (ครูณัฎฐกมล) ประกาศเตือน

- ม.ศรัณย์ ประสานงานรถดับเพลิง (199) และ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาระงับเหตุการณ์

  เพลิงไหม้ในอาคาร

- สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น เสียง

  เตือน ครั้งที่ 1 ยาว 30 วินาที

- สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น เสียง

  เตือน ครั้งที่ 2  ยาว 30 วินาที

— ประชาสัมพันธ์ประกาศการอพยพนักเรียน

- ครูรุ่งอรุณ, ครูสุทธิรักษ์, ม.จิรศักดิ์, ครูวิไล

  ลักษณ์, ม.ทวีเกียรติ, ครูดารารัตน์ ประจำจุด

  รวมพล (สนามฟุตบอล) ประกาศให้นักเรียน

  ในแต่ละระดับชั้นประจำจุดที่กำหนดให้

- ให้ครูประจำชั้นเช็คจำนวนนักเรียนแจ้งให้

  หัวหน้าระดับชั้นเมื่อครบแล้วให้แจ้งม.มณี

  เพื่อประกาศครบทุกคนทุกระดับชั้น

— ทีมผจญเพลิง

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ใน

  การดับเพลิงเบื้องต้นไปยังจุดที่เกิดเหตุเพลิง

  ไหม้แล้วให้ทำการระงับ

— ทีมค้นหา

- ทีมค้นหาให้ดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัย

  ภายในอาคารเรียนที่ตนเองได้รับมอบหมาย

  พร้อมทั้งแจ้งมายัง ม.มณี เพื่อที่จะได้แจ้งให้

  ทีมอพยพดำเนินการค้นหา (มีบุคคลติดค้างใน

  อาคาร)

- ค้นหาผู้ประสบภัย อาคารมงฟอร์ต

— ทีมอพยพ

- ทีมอพยพให้ประจำจุด ณ จุดรวมพล สนาม

  ฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อ

  รอรับแจ้งเหตุพบผู้ประสพภัยติดค้างอยู่

  ภายในอาคารเรียน แล้วให้ดำเนินการอพยพ

  ตามที่ ม.มณี แจ้งทีมพยาบาล

- ทีมพยาบาลให้เตรียมพร้อมในการจัดเตรียม

  เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล

  เบื้องต้น ณ จุดรวมพล  เมื่อได้รับแจ้ง

  สัญญาณไฟไหม้

สถานที่:หน้าห้องเรียน ป.2/1 สนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2416 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.8.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน      

6.8.2 มอบหมายงาน         

6.8.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

6.8.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม 

6.8.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.8.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม    

6.8.7 ประเมินการจัดกิจกรรม 

6.8.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม         

6.8.9 นำผลการประเมินไป 

ปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- การฝึกซ้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep