กำหนดการ

วันที่ 29 เมษายน 2566

รับหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

รับหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.1 วางแผนการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา

6.3.2 กำหนดราคาสินค้า และรหัสสินค้า

6.3.3 ลงทะเบียนสินค้าในโปรแกรมการจำหน่ายสินค้า

6.3.4 ดำเนินการจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน และสินค้าต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

6.3.4.1 เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ

6.3.4.2 ดำเนินการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

6.3.5 เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียน  ตรวจเช็คสินค้า และส่งเงินที่จำหน่ายสินค้ารายวันกับงานการเงิน

6.3.6 สรุปจำนวน/อัตราส่วนสินค้าที่จำหน่ายแต่ละประเภท พร้อมจัดทำสถิติการดำเนินงานในแต่ละเดือน

6.3.7 ประเมิน สรุปผล และนำผลประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา
- ประชุมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 5 ก.พ. 2566)
- รับเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 5 มี.ค. 2566)
- รับหนังสือเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 29 เม.ย. 2566)

แผนงาน : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep