กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2 และ ชั้น 3)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2 และ ชั้น 3)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเกียรติ มูลใหม่

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6.1 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program

- ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

- กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

- ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

- ติดตามผลการสอบ

- นำผลการสอบไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6.1 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program
- จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 27 ม.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep