กำหนดการ

วันที่ 9 มกราคม 2566

ประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
13:30 - 14:30

ประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15 

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.จุมพฏ สืบจ้อน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 94.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2566)

6.2.1 ศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลของการจัดงานในปีการศึกษา 2564 

6.2.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม        

6.2.3 ดำเนินการจัดพิมพ์จดหมายเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติ 

6.2.4 ดำเนินการจัดซื้อของที่ระลึกและติดต่อประสานการจัดเลี้ยงอาหาร        

6.2.5 ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

6.2.6 ดำเนินการจัดงานวันกตัญญูครูอาวุโส       

6.2.7 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม 

6.2.8 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

6.2.9 นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2566)
- ประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 15 (วันที่ 16 ม.ค. 2566)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep