กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2566

การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

เวลา รายการ
08:30 - 15:30

การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สถานที่:อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 198-บันทึกข้อความแจ้งบันทึกภาพ.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- สอบคัดเลือกครูสอนวิชาภาษาไทย (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ครูวิทยาศาสตร์ (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- การบันทึกภาพของนักการและพนักงานของโรงเรียน (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep