กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2566

ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen

สถานที่ ลานหน้าวัดน้อยพระเมตตา

เวลา รายการ
08:10 - 08:25

ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen 

สถานที่:ลานหน้าวัดน้อยพระเมตตา

ผู้รับผิดชอบ: มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม
มิสพัชราภรณ์ กาวินา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค

6.2.1 ศึกษา สรุปกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2564    

6.2.2 นำผลการศึกษามาวางแผนรวบรวมสรุปกิจกรรม

6.2.3 ติดตามและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน 

6.2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง บุคลากรและนักเรียนทราบ        

6.2.5 ลงกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรมใน Today’s Event 

6.2.6 ติดตามประเมินผลการร่วมกิจกรรมและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้าน           

6.2.7 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ The Cheer Thailand North Championship 2022 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2021 และนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น Yamaha Gold Prize ภาคเหนือ (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ PLATIUM AWARD จากการแข่งขัน Jazz Dance ในรุ่น SOLO และ เหรียญทอง Classical Ballet ในรุ่น SOLO JUNIOR และนักเรียนได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท JUNIOR Keyboard Solo ในการแข่งขันรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2021 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา เขมพัฒนพงศ์ ชั้น ป.4/6 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันเปียโน (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล เด็กหญิงอนามิกา แก้วนันตา ชั้น ป.5/5 เลขที่ 7 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภท Primary Double Pom (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ในรุ่น Junior และ Preteen (วันที่ 17 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep