กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน MCP Christmas Star Contest

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา รายการ
08:45 - 14:00

กิจกรรมการแข่งขัน MCP Christmas Star Contest 

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา

6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม           

6.3.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 

6.3.5 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร,

ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง           

6.3.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร    

6.3.7 จัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

6.3.8 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS 

6.3.9 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ       

6.3.10 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา
- กิจกรรมการแข่งขัน MCP Christmas Star Contest (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep