กำหนดการ

วันที่ 7 มกราคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา รายการ
08:00 - 16:30

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ใบรายชื่อผู้เข้าอบรม.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน :  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน

6.1.1 การอบรม ประชุม สัมมนาประจำปีการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียน

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ประชุม  สัมมนา

- วางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนค่าใช้จ่าย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ประสานงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

- ลงแผนงานในระบบ

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- ประสานแจ้งรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

- ดำเนินการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากร

- สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย

- บันทึกสถิติการอบรม ประชุม  สัมมนาแก่บุคลากรที่ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน
-  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (วันที่ 12 พ.ค. 2565)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 พ.ค. 2565)
- การอบรมเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO® Education WeDo 2.0 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- การอบรม Active Shooter หนี ซ่อน สู้ (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ม.ค. 2566)
-  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep