กำหนดการ

วันที่ 18 มกราคม 2566

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสอัมพร พิมพิสาร
มิสอัมพร พิมพิสาร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

      ž นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

      - นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ English Language Progress TEST Based on CEFR Framework นักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้น ป1-ป.6 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep