กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

09:30 - 10:30

พิธีเปิด และปฐมนิเทศ

สถานที่:ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

11:30 - 11:30

จัดสัมภาระเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเที่ยง

สถานที่:ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

13:00 - 14:00

ทดสอบทักษะลูกเสือ ตรี (ระเบียบแถว, บุคคลท่าอาวุธ,กฎ คำปฏิญาณ)

 

สถานที่:ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

15:00 - 17:00

ทดสอบทักษะลูกเสือชั้นโท และวิชาพิเศษ (ประกอบอาหาร และผจญภัย)

สถานที่:ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

19:00 - 21:00

กิจกรรมภาคกลางคืน ทักษะวิชาพิเศษ นักพรางตัวกลางคืน และเข้านอน

สถานที่:ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (20-21 , 27-28 มกราคม 2566)

6.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2564

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.7.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.7.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2565

6.7.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.7.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (20-21 , 27-28 มกราคม 2566)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (วันที่ 21 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (วันที่ 28 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep