กำหนดการ

วันที่ 5 มกราคม 2566

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรตำรากลางภาษาอังกฤษวิชา Mathematics และScience

สถานที่ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรตำรากลางภาษาอังกฤษวิชา Mathematics และScience 

สถานที่:มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ เมธีชุติกุล
มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือเข้า.PDF

•เอกสารจาก e-office
- หนังสือเข้า.PDF
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

- ติดตามรายงานการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่1/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่2/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่3/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรตำรากลางภาษาอังกฤษวิชา Mathematics และScience (วันที่ 5 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep